До уваги авторів

До уваги авторів

1. Обов’язковою умовою прийняття статті до друку є наявність принципово нових наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися. Якщо матеріали статті вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації, обґрунтувавши актуальність публікації нового варіанта та пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанта статті.
2. Стаття має супроводжуватися рецензією авторитетного вченого у відповідній галузі науки (доктора наук, професора) або рекомендацією до друку відповідної кафедри.
3. Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1), наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: „постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”. Усі перелічені елементи повинні бути представлені в тексті, але графічно виділяти їх не потрібно.
4. Рукописи (статті, рецензії тощо) подаються в електронному варіанті (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, усі береги – 2 см) у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect. Без переносів у словах.
5. Угорі першої сторінки (в правому кутку) проставляється УДК, через один рядок вказується назва статті, через один рядок – відомості про автора. Через один рядок подаються анотація (100–150 слів) та ключові слова українською мовою (до 8 слів). У ключових словах обов’язково наводити ім’я автора, тексти якого розглядаються.
6. Суворо дотримуватися: правильного вживання літери „Ґ”. Тире (–) та дефіс (-) відрізняються розміром і наявністю пробілів до і після тире. Ініціали при прізвищах (напр., В. А. Лавренов), скорочення типу т. п., т. д., ХХ ст., назви населених пунктів (як-от м. Чернівці) друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Нарощення при порядкових числівниках (на зразок 80-ті, 2-го) друкуються через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Лапки відкриваються знизу і закриваються вгорі („”).
7. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури, том i сторінку: [3, т. 1, с. 1213]. Між скороченням „с.” і номером сторінки ставиться нерозривний пробіл. Між номерами сторінок ставиться тире. Усі цитати і посилання мають бути ретельно вивірені за першоджерелами. Примітки внизу сторінки не припускаються.
8. У кінці статті в алфавітному порядку наводиться список літератури, на яку посилається автор. Спочатку література кириличним алфавітом, далі – латинським. Оформлення бібліографічного опису здійснюється за постановою ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3) згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (приклади бібліографічного опису див. у кириличних зразках Правил оформлення списку літератури латиницею).
9. Після списку літератури друкується назва статті, відомості про автора, анотація та ключові слова російською мовою. Бажано додавати анотації мовами тієї читацької аудиторії, в якій зацікавлений автор.
10. Після блока відомостей російською мовою друкується назва статті, відомості про автора, анотація (Abstract) та ключові слова англійською мовою.
11. Після блока відомостей англійською мовою друкується список літератури латиницею (References).
12. На окремому аркуші, а також в окремому файлі на електронному носії до рукопису додаються назва статті та відомості про автора українською, російською й англійською мовами.
Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не розглядаються.

Відомості про авторів
Українською та російською мовами
Ім’я, по батькові, прізвище.
ORCID (Єдиний міжнародний реєстр учених. Можна отримати на сайті http://orcid.org/).
E-mail автора.
Науковий ступінь, вчене звання, посада.
Повна назва (в називному відмінку) місця роботи/навчання (кафедра, відділ, університет тощо).
Адреса закладу (вулиця, будинок, індекс, місто, країна).

Аглійською
Ім’я, прізвище.
ORCID (Єдиний міжнародний реєстр учених. Можна отримати на сайті http://orcid.org/).
E-mail автора.
Повна назва (в називному відмінку) місця роботи/навчання (кафедра, відділ, університет тощо).
Адреса закладу (вулиця, будинок, індекс, місто, країна).

Анотація англійською мовою (Abstract)
Авторська анотація є коротким резюме, що публікується окремо від основного тексту. Вона повинна бути зрозумілою без посилання на саму публікацію. Тут мають бути висвітлені лише суттєві результати відповідної праці, не перевантажені ідеями, відсутніми в основному тексті публікації. Авторська анотація виконує функцію довідкового інструменту, що дозволяє читачеві зрозуміти, чи буде цікавий йому повний текст.
Авторська анотація включає: мету роботи у стислій формі, методологію (основний метод (-и) дослідження), висновки та оригінальність (значення, результати і наслідки, наукова перспективність). (Purpose, Design/methodology/approach, Findings, Research limitations/implications, Originality/value).
Рекомендації щодо написання анотацій. Необхідно дотримуватися логічної послідовності структури статті. Стиль письма повинен бути компактним (щільним): виключаються несуттєві деталі, зайві слова, які не додають сенсу. Анотація орієнтована на компетентну аудиторію, тому варто використовувати спеціальну термінологію. Потрібно також мати на увазі, що анотація пишеться для міжнародної аудиторії. Текст повинен бути зв’язним: з використанням слів „отже”, „наприклад”, „перевага цього дослідження”, „в результаті” (“consequently”, “for example”, “the benefits of this study”, “as a result”), або ж окремо подані положення повинні логічно випливати одне з одного. Необхідно використовувати активний, а не пасивний стан дієслів, тобто „Дослідження випробувало”, а не „Це було випробуване в даному дослідженні” (“The study tested”, а не “It was tested in this study”).
Обсяг анотації повинен складати 200–250 слів.
Ключові слова
Використання ключових слів є важливою частиною анотації. Вони виступають критерієм пошуку. Використовуйте ключові слова, які відображають ваш науковий об’єкт і специфіку проведеного дослідження.

Правила оформлення списку літератури латиницею (References)
Список літератури латиницею (References) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи порядок оригінального списку літератури. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони дублюються (з відповідними бібліографічними правками) у спискові, який готується латиницею.
Джерела кирилицею (українська, російська etc) описуються латиницею.
Слід дотримуватися принципу максимальної стислості, опускаючи подробиці (навч. посібник, імена редакторів, перекладачів, 2е вид., видавництво тощо).
Після транслітерованої назви статті (книги) у квадратних дужках подається англійський переклад. У кінці вказується мова оригіналу, наприклад: (in Ukrainian), (in Russian).
Алгоритм опису: Автор (транслітерація, вказуються всі співавтори; у випадку перекладного видання ім’я автора подається в оригінальному варіанті латиницею), назва статті (книги) в транслітерованому варіанті, переклад назви статті (книги) англійською мовою у квадратних дужках, назва джерела (транслітерація), вихідні дані (місце (місто) видання перекладається англійською), мова статті в дужках.
Назви журналів, збірників, книг, дисертацій, конференцій у латинізованій версії виділяються курсивом.
Для транслітерації кириличних джерел необхідно користуватися онлайн-конвертерами, обираючи стандарт транслітерації Бібліотеки Конгресу США (ALA-LC). Для транслітерації україномовних джерел слід перейти до: http://translit.kh.ua/#ala. Для транслітерації російськомовних джерел: http://translit.ru/?direction=ru&account=lc. NB. В транслітерованому варіанті можуть з’являтися діакритичні знаки (поєднання двох символів), які слід прибрати: наприклад, замість „рytanni͡a” – „рytannia”. Для того, щоб прибрати діакритичний знак єднання двох символів, потрібно поставити курсор між двома поєднуваними символами й натиснути клавішу „Backspace”. Замість „ĭ” ставимо „і”.
У списку літератури латиницею не використовуються принципи українського стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Між блоками опису джерел латиницею знаки пунктуації проставляються в інший спосіб:

Оформлення списку літератури латиницею здійснюється за наведеними зразками:
Книга:
Рихло П. В. Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст : [монографія] / П. В. Рихло. – Чернівці : Рута, 2005. – 584 с.
Rykhlo P. V. Poetyka dialohu. Tvorchist′ Paulia Tselana iak intertekst [Poetics of Dialogue. Paul Celan's Creative Work as Intertext]. Chernivtsi, 2005, 584 p. (in Ukrainian).

Книга (кілька авторів):
Червінська О. В. Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту : теоретико-методологічний погляд на сучасну практику словесної культури / О. В. Червінська, І. М. Зварич, А. В. Сажина. – Чернівці : Книги-XXI, 2009. – 284 с.
Chervins′ka O. V., Zvarych I. M., Sazhyna A. V. Psykholohichni aspekty aktual′noï retseptsiï tekstu: teoretyko-metodolohichnyі pohliad na suchasnu praktyku slovesnoï kul′tury [Psychological aspects of actual text reception: theoretical and methodological view on the modern verbal culture]. Chernivtsi, 2009, 284 р. (in Ukrainian).

Частина книги:
Мних Р. Декілька зауважень про категорію містичного у літературі / Роман Мних // Поетика містичного : [колективна монографія] / упорядк. О. Червінської. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 47–58.
Mnykh R. Dekil′ka zauvazhen′ pro katehoriiu mistychnoho u literaturi [Some reflections on the category of mystical in literature]. In: Poetyka mistychnoho. Chernivtsi, 2011, pp. 47–58. (in Ukrainian).

Багатотомне видання:
Білецький О. І. Зібрання праць : у 5 т. / О. І. Білецький. – К. : Наукова думка, 1965–1966.
Bilets′kyі O. I. Zibrannia prats′ [Collection of works]. Kyiv, 1965–1966, vols. 1–5. (in Ukrainian).

Стаття в журналі, збірнику:
Зеленка М. Роман Якобсон і літературознавча славістика на перехідному етапі Празького лінгвістичного гуртка / Мілош Зеленка // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 86. – С. 288–308.
Zelenka M. Roman Iakobson i literaturoznavcha slavistyka na perekhidnomu etapi Praz′koho linhvistychnoho hurtka [Roman Jakobson and Literary Slavic Studies in the Transitional Period of the Prague Linguistic School]. Pytannia literaturoznavstva, 2012, no. 86, pp. 288–308. (in Ukrainian).

Дисертація:
Нікоряк Н. В. Жанрова автентичність кіносценарію як специфічної літературної форми (український досвід) / Н. В. Нікоряк : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06. – Чернівці, 2011. – 287 с.
Nikoriak N. V. Zhanrova avtentychnist′ kinostsenariiu iak spetsyfichnoï literaturnoï formy (ukraïns′kyі dosvid) [Genre authenticity of the screenplay as a specific literary form (Ukrainian experience)]. PhD dissertation (Literary theory). Chernivtsi National University. Chernivtsi, 2011, 287 р. (in Ukrainian).

Автореферат дисертації:
Дзик Р. А. Письменник як інтертекстуальна парадигма (досвід французької рецепції Ф. М. Достоєвського) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 „Теорія літератури”/ Р. А. Дзик. – Чернівці, 2012. – 20 с.
Dzyk R. A. Pys′mennyk iak intertekstual′na paradyhma (dosvid frantsuz′koï retseptsiï F. M. Dostoievs′koho) [Writer as an intertextual paradigm (experience of French reception of F. M. Dostoyevsky)]. Extended abstract of PhD dissertation (Literary theory). Chernivtsi National University. Chernivtsi, 2012, 20 р. (in Ukrainian).

Тези доповідей, матеріали конференцій:
Гундорова Т. І. Актуальні дискусії після кінця постмодернізму: ефект „розриву парасолі” / Т. І. Гундорова // Література у літературознавчому континуумі : тези доповідей Х Міжнародної наукової конференції (17–19 жовтня 2012 р., Чернівці). – Siedlce, 2012. – С. 17. – (Colloquia litteraria sedlcensia. Studia minora. Volumen VI).
Hundorova T. I. Aktual′ni dyskusiï pislia kintsia postmodernizmu: efekt “rozryvu parasoli” [Actual discussions after the end of postmodernism: effect of the umbrella rupture]. In: Literatura u literaturoznavchomu kontynuumi [Literature in the Continuum of Literary Studies]. Abstracts of Papers of the 10 rd International Conference, Chernivtsi, 2012. Siedlce, 2012, р. 17. (in Ukrainian).

Електронний ресурс:
Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского [Электронный ресурс] / Н. А. Бердяев. – Прага : YMKA-Press, 1923. – 238 с. – Режим доступа : http://www.vehi.net/berdyaev/dostoevsky/index.html.
Berdiaev N. A. Mirosozertsanie Dostoevskogo [The WorldView of Dostoevsky]. Praha, 1923, 238 р. Available at: http://www.vehi.net/berdyaev/dostoevsky/index.html (accessed 1 December 2012). (in Russian).

Немає коментарів:

Дописати коментар